Cele Fundacji

Tematyka Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest w dalszym ciągu tematem zarówno mało powszechnym, ale i mało rozumianym w społeczenstwie. Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą sie z wielkimi turbinami farm wiatrowych, które w Polsce nie zyskały wielu zwolenników i co bardzo ważne, jednoznacznie utożsamiane są z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Takie postrzeganie OZE w naszym kraju skutecznie hamuje rozwój technologii. Aby to zmienić utworzono Fundację Rozwiązań Eko-Energetycznych (FREE).

Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych (FREE) jest podmiotem powołanym do dzialań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki OZE. FREE podejmuje szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania zródeł OZE w planach inwestycyjnych JST, podmiotów komercyjnych i osób fizycznych, a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze zródeł konwencjonalnych.

Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych (FREE) została zarejestrowana 29 grudnia 2010 w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000374453 w Sądzie Rejonowym Gdansk-Północ w Gdańsku, a powstała na mocy uchwały Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z dnia 9 czerwca 2010 roku w celu popularyzacji eko-energetyki. Obecnie dziedzina ta, zwłaszcza w kontekście uchwalonego przez Unię Europejską pakietu „3 x 20”, nie tylko odpowiada na ekologiczne zapotrzebowanie rynku, ale także stymuluje rozwój gospodarki w wielu branżach. Działania mają także wpłynąć na podniesienie wsród mieszkanców Pomorza świadomości z zakresu eko­energetyki, co przysporzy naszemu województwu wzrost jego atrakcyjności w wymiarze społeczno-gospodarczym. FREE nie tylko ma upowszechniać i promować wiedzę o możliwościach energooszczednego i ekologicznego budownictwa, ale także przygotowywać kompleksowe rozwiązania dla ich wdrażania. Promocja i wdrożenie instalacji OZE może mieć istotny wpływ na bilans energetyczny poszczególnych jednostek samorządowych. Dzięki temu przyczyni się do zwiększenia bezpieczenstwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.

Zasady zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie rozwiazań eko-energetycznych mają stanowić priorytetowe celeFundacji Rozwiazań Eko-Energetycznych. W celu ich realizacji zaplanowano konkretne działania:

1.”Zdrowy” lobbing eko-energetyczny – wpływa na kształt prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Dotyczy przedstawicieli przemysłu, związków władz samorządowych, pozarządowych organizacji o charakterze eko-energetycznym.

2. Doradztwo w dziedzinie rozwiązań eko-energetycznych:

  • analiza potrzeb eko-energetycznych, ocena problemu i przygotowanie raportu stanu aktualnego oraz propozycja eko-modernizacji istniejących Inwestycji,
  • ekonomiczno-energetyczna ocena przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych- audyt, certyfikacja energetyczna,
  • przygotowanie projektów eko-energetycznych wg wymaganej dokumentacji – obsługa podmiotów ubiegających sie o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
  • wsparcie i doradztwo we wdrażaniu nowoczesnych eko-technologii – transfer wiedzy i technologii na płaszczyznie specjalistycznych doświadczeń krajowych i zagranicznych,
  • eko-design – doradztwo i szkolenia z zakresu szeroko pojętej sztuki upcyklingu.

3. Koordynacja eko-energetycznych projektów inwestycyjnych.

Nasi Partnerzy

EU