Razem o łupkach – dialog o gazie łupkowym

logotyp_ROL_wersja_kolorProgram „Razem o łupkach” został przygotowany w celu stworzenia kompleksowego projektu działań z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej, obejmującego strukturę, narzędzia i modele działania wspierające dialog i wymianę informacji między różnymi interesariuszami w zakresie gazu łupkowego w województwie pomorskim, kujawsko pomorskim i warmińsko-mazurskim. By umożliwić realizację tego celu, koncepcja obejmuje swoim zakresem dwa ściśle ze sobą połączone obszary: program informacyjno‐edukacyjny oraz model dialogu społecznego.

dialog | edukacja ekologiczna | partycypacja społeczna | inicjatywy oddolne

Forma i treść programu odnosi się do sposobu prowadzenia dialogu społecznego. Przyjęte zostało tutaj podejście partycypacyjne, umożliwiające aktywne włączanie interesariuszy w procesy podejmowania decyzji i negocjowanie warunków inwestycji. Taka komunikacja, oparta na rzetelnym dialogu społecznym, znacznie wykracza zarówno poza popularne kampanie informacyjno-edukacyjne, których celem jest zazwyczaj jedynie „przekonanie” społeczeństwa do z góry ustalonych i przyjętych planów, jak również poza standardowe procedury konsultacji społecznych, które umożliwiają poznanie opinii części społeczeństwa, lecz nie gwarantują uwzględnienia jej przy podejmowaniu decyzji.

ROL3

Tytułowe „Razem o łupkach” odnosi się zatem nie tylko do tego, by razem rozmawiać (gdyż – jak pokazuje praktyka – można także rozmawiać osobno, niejako obok siebie), ale także by razem działać i razem podejmować kluczowe decyzje dotyczące przyszłości regionu.

Wspólne podejmowanie decyzji oparte musi być na rzetelnej merytorycznej wiedzy, która powinna być podstawą każdego dialogu. Dopiero, aktywna edukacja prowadzona dla wszystkich interesariuszy (co samo w sobie jest znacznym wyzwaniem komunikacyjnym), pozwala na wspólne rozwiązywanie problemów i znajdowanie rozwiązań o charakterze kompromisowym.

DIALOG ZAMIAST PROPAGANDY

Projekt opiera się na innowacyjnym połączeniu aktywnej edukacji ekologicznej, działań partycypacyjnych i świadomego kształtowania procesów oraz treści uczenia się i nabywania wiedzy, kompetencji i umiejętności. Zamiast gotowego programu edukacyjnego, zawierającego z góry ustalone treści i metody, przekazywanego następnie biernym odbiorcom, proponujemy podejście aktywne, oparte na oddolnym zaangażowaniu uczestników w proces edukacyjny. Dzięki wykorzystaniu metod dialogowych i partycypacyjnych w procesie uczenia się, możliwe jest trafniejsze zdiagnozowanie potrzeb, oczekiwań, wymagań i interesów społeczności lokalnych.

PRZECZYTAJ RAPORT KOŃCOWY ROL

Kluczowym narzędziem wykorzystywanym w proponowanym procesie edukacyjnym są Lokalne Komitety Dialogu, gdyż właśnie szeroko pojęty dialog ma być głównym sposobem wzajemnego uczenia się i nabywania potrzebnych kompetencji i wiedzy.

Takie podejście ma wyjątkową zaletę w przypadku bardzo wrażliwego społecznie tematu, jakim jest gazu łupkowy. Pozwala na samodzielne, nie ograniczone przez organizatorów, wyrobienie indywidualnych opinii i dochodzenie do potrzebnych informacji przez samych uczestników. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę kontrowersyjny charakter tematyki oraz brak konsensusu wśród ekspertów.

Strona projektu: www.razemolupkach.org

ROL1 ROL2

Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Toruniu i w Olsztynie.

Nasi Partnerzy

EU