ECOdialog – platforma dialogu ekologów i inwestorów

3logoECOdialog to inicjatywa ekologicznych organizacji pozarządowych skierowana do inwestorów, przedsiębiorców i biznesmenów. Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do swobodnego spotkania, dialogu i wymiany doświadczeń.

Imprezę objęli swoim patronatem: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, polityków, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz przedsiębiorców. 

konferencja | dialog | partycypacja społeczna | edukacja ekologiczna

21-22 listopada to dni, w których merytoryczny dialog między środowiskiem ekologów i inwestorów stał się możliwy. Pretekstem do tej formy dyskusji była inicjatywa Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych (FREE). Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji ECOdialog wspólnie postawili na Dialog – Rozwój – Ekologię.

Rozwój zrównoważony?

Idea konferencji wychodzi naprzeciw problemów, które spotykają zarówno ekolodzy jak i inwestorzy podczas przygotowywania i realizacji inwestycji. Szczególnie dotyczy to inwestycji infrastrukturalnych i wszystkich innych, które znacząco i negatywnie mogą oddziaływać na środowisko naturalne.

W europejskiej i polskiej rzeczywistości standardem jest, iż dwie strony inwestycji: ekolodzy oraz inwestorzy, spotykają się praktycznie przy każdym przedsięwzięciu, które oddziałuje na środowisko. W tym momencie często dochodzi do spięć wzajemnego niezrozumienia potęgowanego dodatkowo przez zdezorientowane, różnymi informacjami społeczeństwo. W takich wypadkach zasada rozwoju zrównoważonego potrafi przybrać bardzo różne definicje.

ECO4Dialog i edukacja

Rzeczowa dyskusja połączona z chęcią współpracy obu stron może przynieść podstawy do rozwiązania konfliktu. Ponadto wpływa na wypracowanie efektywnych kanałów komunikacji. Dialog i wymiana poglądów to doskonała forma wzajemnej edukacji.
To wyjątkowa okazja, gdy doradza człowiek z przeciwnego okopu. – podsumował swoje wystąpienie dr Wiesław Nowicki.

Celem jednego z czterech paneli było zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej uczestników. W panelu „Wstępna analiza lokalizacji – kluczowym elementem procesu inwestycyjnego” pan Jacek Zalewski z firmy Arup zwracał uwagę na rzetelne wykonanie analizy wielokryterialnej. – Pozwala ona na śledzenie wpływu, zależności pomiędzy kryteriami dla poszczególnych wariantów. – podkreślał Jacek Zalewski.

Wiedza przez doświadczenie

Nie tylko wiedza teoretyczna, ale również ogromne doświadczenie prelegentów prowadzących panele tematyczne wzbudziło duże zainteresowanie uczestników. Zaproszeni eksperci reprezentowali stanowiska z perspektywy różnych interesariuszy, co pozwoliło spojrzeć na problem z szerokiej perspektywy i zarazem praktycznego punktu widzenia. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, iż do rzetelnego dialogu w kwestiach środowiskowych dochodzi zbyt rzadko. – Jeden to szalony ekolog, a drugi to chciwy inwestor. To nie prawda! Ani jedna ani druga strona nie jest zła. Taki wizerunek to często efekt braku dialogu. – podsumował Jacek Bożek.

ECOpunkty

Przystankami pomiędzy przeprowadzanymi panelami tematycznymi były ECOpunkty. Przy stoiskach uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działalnością takich organizacji ekologicznych jak Forum Energia i Samorządność, Fundacja Marka Kamińskiego, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne TILIA oraz Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne.
Dzięki temu NGOsy szerzyły swoją misję, prezentowały dokonania promując własne cele i założenia z nadzieją na nawiązanie nowych kontaktów z inwestorami oraz zapoczątkowanie owocnej współpracy. Ponadto zaprezentowane zostały ekologiczne projekty przedsiębiorstw, które często występują w roli inwestorów. Grupa ENERGA przedstawiła swoje proekologiczne działania na rzecz ochrony bociana białego oraz pierwszą w Polsce inicjatywę współpracy organizacji społecznej z dużą firmą energetyczną – „Fundusz dla Przyrody”.

Drugi dzień konferencji promował zasady: bądź aktywny, dziel się wiedzą i doświadczeniem. Panel Case Study dał możliwość uczestnikom wypowiedzenia się na forum, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Ostatnim punktem merytorycznym była dyskusja panelowa w ramach Forum Współpracy i Dialogu „Energia i Samorządność”. Uczestnikami panelu byli:

 • Ewa Podlesińska – Polski Klub Ekologiczny,
 • Dr Anna Stępień – ImagePR,
 • Włodzimierz Szordykowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • Moderatorem spotkania był dr Piotr Stankiewicz z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nagrodzeni za dialog i działania na rzecz zrównoważenia

Po dwóch dniach próby dialogu oraz zmagań przy wspólnej budowie trwałej drogi porozumienia, nadszedł czas na wskazanie i uhonorowanie właściwej postawy zarówno ze strony biznesuECO2 jak i organizacji ekologicznych. Nagroda ECOdialog przyznawana jest w dwóch kategoriach: proekologicznym organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorstwom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju, promocji dialogu między ekologami a przedstawicielami inwestorów. Nagrodę dla przedsiębiorstw otrzymała firma Elektrociepłownie Wybrzeże SA, w kategorii organizacji proekologicznych nagrodę otrzymało Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne.

Z nadzieją na lepszą przyszłość.

Idea stworzenia pierwszej, ogólnopolskiej platformy komunikacji i dialogu pomiędzy ekologami, a inwestorami okazała się strzałem w dziesiątkę. W toku dyskusji uczestnicy wielokrotnie podkreślali istotę i wagę tak cennego i potrzebnego dialogu pomiędzy organizacjami ekologicznymi i przedstawicieli inwestorów. Zbyt rzadko dochodzi do rzeczowych, merytorycznych rozmów pomiędzy tymi stronami. Jeszcze rzadziej mamy do czynienia ze wzajemnym wysłuchaniem własnych racji. Konferencja ECOdialog wyszła naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom i już jest praktycznym dowodem, iż idea ta nie jest wyłącznie naiwnością organizatorów ale potrzeba dialogu jest rzeczywista i niezbędna.

 ECO1

Tezy wypracowane podczas konferencji ECOdialog, która odbyła się w dniach 21 – 22.11. 2011 r. Gdańsk – Wyspa Sobieszewska.

1. Dla rozwoju zrównoważonego niezbędna jest potrzeba  współistnienia sfery przyrody, gospodarki i społeczeństwa na zasadzie pełnej równoprawności każdej z nich.

2. Wszelkie działania inwestycyjne powinny być szczegółowo, rzetelnie i wielokryterialnie przygotowane i w tym duchu realizowane.

3. Należy dążyć do skonkretyzowania zagrożeń ekologicznych  (dla przybliżeniu tych zagrożeń społeczeństwu) poprzez wprowadzenie tzw. ekonomii ekologii – wyliczenia wartości poszczególnych składników środowiska.

4. Zebrani oceniają, że prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy ekologami, inwestorami i pozostałą częścią społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym dla stabilnego rozwoju społeczności lokalnych.

5. Niezbędnym i ciągłym procesem dla równoważenia rozwoju jest edukacja adresowana do wszystkich sektorów społecznych.

6. Obecnie, głównymi nośnikami upowszechniania idei rozwoju zrównoważonego są: Unia Europejska, samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

7. Zebrani wyrażają wolę kontynuowania dialogu społecznego w ramach konferencji ECOdialog.

Warunki dialogu społecznego:

 • musi ujawnić się gospodarz terenu, który zapewni bezstronność prowadzonego dialogu,
 • strony dialogu muszą być zdolne do kompromisu i aznać swoje ograniczenia,
 • inwestor jest zawsze zobowiązany do rzetelnego informowania o swoich planach i skutkach ich realizacji,
 • niezbędnym warunkiem udanego dialogu jest aktywność społeczności lokalnej i jej zorganizowanie się co skutkować powinno rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
 • należy zapewnić pełną informację o środowisku i uwarunkowaniach terenowych dla inwestora, co wymaga powstania pełnych i aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • dla dialogu niezbędna jest rzetelność mediów, które muszą wprowadzić własne standardy działań,
 • wszystkie strony dialogu społecznego muszą wziąć odpowiedzialność za skutki swoich działań a w szczególności wywiązywać się ze swoich zobowiązań,
 • dla prowadzenia skutecznego dialogu każda ze stron powinna opracować własne wytyczne (zasady)  postępowania i metodykę oraz opracować katalog dobrych przykładów działań.

ECO3

Nasi Partnerzy

EU